Wednesday, November 8, 2017

Ubokabularyo Flyer and Poster | STOP TB

This article about Ubokabularyo Flyer and Poster is extracted from the pamphlets provided by the Department of Health Philippines and published by the USAID with an unknown date.
Department of Health: Gabay sa Paghugas ng Kamay | TB DOTS Cough to Cure: Gabay Para sa Pagpapayo | TB DOTS Cough To Cure: Guide To Counselling

Umubo ng Tama Para Maiwasan Ang Pagkalat ng TB

 • U - Umubo at bumahing gamit ang panyo o tissue.
 • M - Magtakip ng ilong at bibig 'pag may umuubo o bumahing malapit sa iyo
 • U - Ugaliing nasa tamang lugar at paraan ang pagdura.
  • Huwag dumura sa kalsada o sa lupa.
  • Gumamit ng tissue o papel at itapon ito sa basurahan.
 • B - Bigyang-halaga ang paghuhugas ng kamay matapos umubo o bumahing.
 • O - Okay lang gamitin ang manggas o loob ng damit kapag umubo o bumahing kung walang panyo o tissue.
Para sa karagdagang kaalaman, kumonsulta sa doktor o pumunta sa pinakamalapit na health center. Maari ring bumisita sa doh.gov.ph

Sunday, November 5, 2017

Gabay sa Paghugas ng Kamay | DOH

This article about Gabay sa Paghugas ng Kamay is extracted from the pamphlet provided by the Department of Health and published by the USAID with an English title: "Guide to Handwashing" with unknown publication date.
TB DOTS: Gabay Para sa Pagpayo, Cough to Cure | TB DOTS: Guide to Counselling, Cough to Cure | Philippine Health Advisory: Share Your Blood

Bigyang Halaga ang Paghuhugas ng Kamay Matapos Umubo o Bumahing
Umawit ng HAPPY BIRTHDAY ng dalawang beses habang naghuhugas ng kamay upang masiguro na ito'y malinis.

Step 1

Basain ng tubig ang kamay at sabunin.

Step 2

Sabunin mabuti ang kamay, ilalim ng kuko at daliri.

Step 3

Kuskusin ang pagitan ng mga daliri.

Step 4

Kuskusin ang likod ng mga daliri.

Step 5

Kuskusin ang pagitan ng hinlalaki

Step 6

Kuskusin ang mga palad gamit ang mga daliri at banlawang mabuti ng malinis na tubig.

Tuesday, October 31, 2017

Cough to Cure: Gabay Para sa Pagpapayo | TB DOTS

This article is derived from the pamphlet entitled "Cough to Cure (C2C) Guide to Counseling (Tagalog)" published by the United States Agency for International Development and distributed by the Department of Health Philippines as part of the DOTS TB program.
TB DOTS: Cough To Cure Guide to Counseling | Philippine Health Advisory: Share Your Blood | Philippine Health Advisory: Philhealth and Its Benefits

I. Counseling Steps

Greet and Praise

Batiin ang kliyente na may paggalang at kabaitan.
 • Purihin ang kliyente para mapalakas ang kaniyang kalooban.

Ask and Listen

Magtanong ng angkop at walang paghuhusga sa kliyente upang malaman ang dahilan ng kanyang pagbisita at ang kanyang mga saloobin, mga alalahanin at takot. 
 • Makinig sa mga sinasabi ng kliyente at ipakita ang interes at pag‐unawa.

Tell and Encourage

Sabihin ang wasto at kumpletung impormasyon tungkol sa TB at DOTS upang malaman ang mga
hadlang sa pagpapasuri at pagpapagamot. 
 • Hikayatin na maging tapat ang kliyente.

Help and Resolve

Tulungan ang kliyente sa pagpapasya tungkol sa pagpapasuri at pagpapagamot sa DOTS. 
 • Lutasin ang anumang natitirang mga pag‐aalinlangan at ang mga posibleng hadlang sa pagpapagamot.

Explain and Show

Ipaliwanag na mabuti ang pagpapasuri at pagpapagamot tungkol sa TB DOTS. 
 • Ipakita at ipaliwanag kung ano ang mga dapat gawin habang ginagamot.

Return/ Refer and Remind

Hikayatin ang mga kliyente na bumalik para sa anumang problema sa pagpapagamot. 
 • Isangguni ang pasyente sa angkop na pasilidad kung may kakaibang nararamdaman.

II. Pag‐alam sa mga palatandaan at sintomas

Greet and Praise

Kaibiganin ang kliyente. 
 • Ipangakong walang makaaalam sa inyong pag‐uusapan.
 • Resulta: “Maaari kong pagkatiwalaan ang health provider.”

Ask and Listen

Magtanong tungkol sa mga sintomas ng kliyente at kung ano ang kanyang mga saloobin tungkol sa TB at kung paano ito malulunasan.
 • Resulta: “Ako ay magiging tapat sa aking health provider tungkol sa aking mga sintomas.”

Tell and Encourage

Bigyan ng wastong impormasyon ang kliyente tungkol sa TB at kung paano ito malulunasan.
 • Resulta: “Naniniwala ako sa sinasabi sa akin ng aking health provider tungkol sa TB.”

Help and Resolve

Tulungan ang kliyente na maipasuri ang plema upang malaman kung ito ay positibo sa TB.
 • Resulta: “Ipapasuri ko ang aking plema upang malaman ko kung ako ay may sakit na TB.”

Explain and Show

Ipaliwanag kung paano at saan masusuri ang plema.
 • Resulta: “Ako ay tiwala na makakakuha ako ng tamang resulta sa DOTS center.”

Return/ Refer and Remind

Isangguni ang pasyente sa DOTS Center para sa pagsusuri ng plema.
 • Resulta: “Pupunta ako sa DOTS center para sa tamang pagsusuri.”

Cough To Cure Guide To Counseling | TB DOTS

This article appeared as a pamphlet called Cough to Cure (C2C) Guide To Counseling printed by the United States Agency for International Development and distributed by the Department of Health Philippines. No known publication date.
Philippine Health Advisory: Share Your Blood | Philippine Health Advisory: Philhealth and Its Benefits | Philippine Health Advisory: Tsunami

I. Counseling Steps

Greet and Praise

Greet client with respect and friendliness to make him/ her feel welcome and open about his/her feelings. 
 • Praise client to reinforce his/ her positive behaviors.

Ask and Listen

Ask appropriate non‐judgmental questions to get reasons for client’s visit, and his/ her feelings, concerns and fears. 
 • Listen to what he/ she says and how he/she says it, showing interest and understanding.

Tell and Encourage

Tell accurate and personalized information about TB and DOTS, to address barriers that prevents the
client from undergoing diagnosis and treatment.

 • Encourage openness.

Help and Resolve

Help client decide on DOTS diagnosis and treatment, addressing positive and negative concerns. 
 • Resolve any remaining concerns. 
 • Address possible barriers to treatment.

Explain and Show

Clearly explain TB DOTS diagnosis and treatment.
 • Show and demonstrate what needs to be done during treatment.

Return/ Refer and Remind

Encourage TB client to return for any treatment problems and follow‐up. 
 • Refer TB client to appropriate facilities for special situations.

II. Recognizing and accepting early signs and symptoms

Greet and Praise

Get acquainted and build relationship with new client.
 • Assure confidentiality.
  • Outcome: “I can trust the health provider.”

Ask and Listen

Ask about client’s symptoms and how he/she feels about TB and TB care.
 • Outcome: “I can be open with my health provider about my symptoms.”

Tell and Encourage

Give client accurate and personalized information on TB and how it can be cured.
 • Outcome: “I believe what my health provider is saying about TB.”

Help and Resolve

Help client decide to seek sputum examination to diagnose TB.
 • Outcome: “I will have my sputum examined to determine if I have TB.”

Explain and Show

Explain how sputum exam is done and where it can be done.
 • Outcome: “I am confident that I can get a correct diagnosis at the DOTS center.”

Return/ Refer and Remind

Refer client to DOTS center for sputum exam.
 • Outcome: “I am going to the DOTS center for proper diagnosis.”

Share Your Blood | Philippine Health Advisory

This article about Share Your Blood is an excerpt from the book "Philippine Health Advisories" published by the Department of Health Philippines last 2012 intended for widespread public dissemination.
Philippine Health Advisory: Philhealth and Its Benefits | Philippine Health Advisory: Tsunami | Philippine Health Advisory: Radiation

Introduction to Blood Donation

Sharing or donating blood is easy and rewarding. 
 • You will not feel any ill effects after donating blood and you can save the life of someone who needs your kind of blood.
Knowing your blood type can be important, especially during emergencies. 
 • Should you need a blood transfusion, finding the right type for you will be faster.

Did you know that...

 • At present, an average of 4 cases need blood transfusion every month in any hospital.
 • 3 out of 10 cases who need blood do not get it because there is not enough supply.
 • Blood from a paid donor is 3 times more likely to have any of the four blood transmissible diseases—
  • malaria
  • syphilis
  • hepatitis B
  • AIDS